Konwent-Narodowy-Polski
  Odezwa do Polakow
 Odezwa do Polaków

Należy zachować ciągłość państwa i wypełniać zapisy Konstytucji, a złamanie jej zapisów i wprowadzenie nowych, musi być potraktowane jako nieważne. Zasadą zapisaną w konstytucjach II RP było, że uchwaloną Konstytucję można zmienić po 25 latach. Konstytucja z 1952 roku jest wprowadzona o 8 lat wcześniej, co czyni ją nieważną jak i kolejne. Należy przywrócić Konstytucję z 1935 roku i ewentualnie ją zmieniać po 8 latach. Ciągłość państwa, to prawo do aktywów Polski w bankach Brytyjskich i Szwajcarskich, to dokument Polaka z napisem Rzeczypospolita, tak jak dokument prezydenta Polski oraz napis na walucie polskiej Rzeczypospolita Polska.
 

Zgromadzenie Narodu Polskiego wspiera Polaków w każdej dziedzinie życia w ojczyźnie i świecie a szczególnie w Unii Europejskiej, w której nie ma równych praw. Naszym celem jest konsolidacja nurtów społecznych i politycznych dla ratowania Ojczyzny. W trosce o Polskę nie zgadzamy się z wyprzedażą majątku narodowego, pod dyktando oligarchii międzynarodowej. Dyskryminacja Polski musi skutkować wystąpieniem z UE. Polska i inne narody muszą być traktowane, jak Francja i Niemcy, co umożliwi im rozwój. Należy ułożyć relacje w UE na równych zasadach a poprzez skasowanie nierówności, wyrzucić 99,5% uregulowań. Przynależność do UE uzależniamy od eliminacji cwaniactwa politykierów, nakładających kary na słabsze kraje, wymuszanie rejestrację patentów w obcych językach i nierówne dopłaty rolne. Język polski musi być urzędowym w UE reprezentującym narody słowiańskie. Na świecie żyje 80 mln Polaków i 400 mln Słowian i język polski w UE ma być urzędowym. Językiem polskim posługują się słowianie bez problemów. Jeżyk włoski, hiszpański i portugalski też mają być językami urzędowymi, posługuje się nimi na świecie wielu ludzi i języków urzędowych w UE będzie 7. Zapisać należy nowe równe zasady unijne w nowym Traktacie Wielkopolskim, lub wystąpić z UNII dyskryminującej narody. Porozumienie Wielkopolskie dla Polaków, to nawiązanie do udanego powstania i symbol Wielkiej Polski powstałej w piastowskiej kolebce, która w okresie Bolesława Chrobrego była od Hamburga do Kijowa. Polacy zawsze musieli walczyć o istnienie i tak jest teraz.
Naród Polski - suweren zapisany w konstytucji, wypowiedział się na rzecz referendum i żądamy zmiany polityki od Pana Prezydenta RP. Parlament, łamiąc Konstytucję nie uznaje referendów narodowych i należy go rozwiązać oraz rozpisać wybory na nowych zasadach, bez metody d'Honta wspierającą dotowane dużych ugrupowania. Sejm nie reprezentuje społeczeństwo a  służył rządzącym do klepania ustaw, których skutkiem jest tylko udręka.

Zwracamy się o poparcie inicjatywy Nacjonalizacja Gospodarki Polskiej. Według NIK 95% sprzedanych firm zostało dokonanych z naruszeniem prawa i należy transakcje unieważnić i naliczyć podatki wraz z odsetkami ustawowymi, unieważniając zwolnienia z podatków. Nacjonalizacja ukróci umowy śmieciowe i kominy płacowe w spółkach skarbu państwa. Państwowe przedsiębiorstwa będą prowadzić naukę zawodów dla młodzieży. Musimy produkować paliwa z biomasy a urządzenia powinno udostępnić państwo polskie. Produkcja ma być kontrolowana, przez zbywanie dla państwa produktu, co zapewni producentom opłacalność wyrobu. Założyciele fabryczki otrzymają swoje pieniądze z OFE i pożyczkę w wysokości dwukrotnych składek złożonych w ZUS, z odroczoną spłatą na 5 lat i umarzanych po 5 latach działalności powstałej firmy. Skończyć z uprzywilejowaniem firm zagranicznych w strefach ekonomicznych, gdyż taka ekonomika likwiduje polskie firmy.
 

            Polska musi być samowystarczalna paliwowo i eksportować dobre alkohole, by uzyskać środki na rozwój, jest to jeden ze sposobów na szybkie pieniądze. Od początku fermentacji, do uzyskania spirytusu upływa 3 dni. To szybciej, niż dotrą paliwa z Kataru do portu w Polsce, którego nie ma. Koszt wyprodukowania 1 litra spirytusu wynosi 1 zł, licząc bez podatków, które w rozsądnym wymiarze należy płacić. Przetwórnie państwowe produkt przerobią na alkohol, którego wartość wzrośnie wielokrotnie. Producenci bimbru otrzymają produkt końcowy, zapłacą za usługę i rektyfikację a podatek po sprzedaniu alkoholu.
Do zapłaty za półprodukt alkohol jest własnością np rolnika i może być sprzedawany jako regionalny, także w części przynależnej państwu. Producenci alkoholi mogliby sprzedawać je, bez pozwoleń w sklepach i gospodarstwach rolnych, gdyż będą mieć certyfikację zakładów spirytusowych i będzie tam butelkowany. Do produkcji paliw będą wykorzystane produkty gorszej jakości, także ze sklepów owoców i warzyw wyrzucane teraz na śmietnik.

Zgłaszane będą pomysły na działalność gospodarczą w sferze produkcji a pomysłodawcy, jeżeli nie zamierzają ich realizować, dostaną wynagrodzenie równe 50% rocznego podatku z pełnego roku z działalności firmy wykorzystującej pomysł. Aby zlikwidować bezrobocie, urzędnicy w tym służby mundurowe otrzymają zmniejszenie pensji o procent bezrobocia liczonego według niezatrudnionych a nie rejestrowanych, zlikwiduje to szarą strefę i umowy śmieciowe a przybędzie do ZUS 5 min płatników i wyznaczy się równą składkę emerytalną po 300 zł od każdego zatrudnionego poczynając od Prezydenta i zrówna wiek emerytalny do 60 lat bez wyjątków. Bez możliwości zatrudniania w budżetówce mających emerytury. Rozwiązania takie wymuszą na każdej instytucji, działania na rzecz pełnego zatrudnienia. Przyjmując 5% bezrobocia jako standard, pensje urzędników będą podwyższane do obecnej, przy dojściu do takiej granicy i podwyższane o 10% za każdy 1% bezrobocia poniżej 5%, także jak bezrobocie będzie minusowe i będzie praca dla gości z zagranicy.
Składki emerytalne na kontach pracujących są oprocentowane z coroczną kapitalizacją z oprocentowaniem uśrednionym między wkładem a pożyczką, co wynosi obecnie 10%.
Kancelarie sejmu, prezydenta i inne jak SN skasować i powołać jedną Kancelarię Państwa.

Wprowadzić dwustopniową administrację i sądownictwo składających się z Polaków, bez przynależności do innych narodów. Obecnie można karać tylko Polaków, gdyż inne nacje są chronione. Należy zakazać karania więzieniem Polaków bez społecznego przyzwolenia. Do każdej rozprawy 3 ławnicy nie wyznaczani przez sąd. Po wypłaceniu trzykrotnej wartości odszkodowania, którą zaakceptuje poszkodowany, natychmiast uwolnić więźnia.
Za wyrządzanie krzywdy przedsiębiorcom i szarym ludziom, gdy są dowody niewinności, wyrzucać z palestry sędziów i prokuratorów, bez zaliczenia lat pracy i odebrać dyplomy ukończenia studiów prawniczych, nie zdali egzaminów uczciwości i nie maja kwalifikacji.
We Francji w 2008 r. było 9 sędziów/100 tys. ludności, a w Polsce 26, Postępowania gospodarcze w Polsce trwały 850 dni, a we Francji 76.
Polski prokurator miał 179 spraw/rok a Francuski 2 674. Sędziowie (26 : 9) = 2,89 (850 : 79) = 10,76 to 31 do 1. Prokuratorzy  (2674 : 179) = 14,94 razem wynik 464,5 : 1 Polska?, Francja kosmos.
Wyroki w Polsce niemal zawsze są przeciwko Polakom, przykład – Niemka Agnes Trawny. Na tak funkcjonujące Sądownictwo wydaje się 1,82% budżetu Państwa, podczas gdy w Anglii, Danii i Irlandii wydają 0,2%. Wobec jawnej wojny prawników ze społeczeństwem, należy zabrać im przywilej pobierania zapłaty przed wykonaną pracą
. Apelacje do SN mają być, dopuszczone także bez pośrednictwa adwokata, a w SN zakaz pracy prawnikom.
W USA 1 sędzia wykonuje pracę, jak 50 sędziów w Polsce a tu 50 razy więcej szwindli.

            Wszystkie instytucje podlegają prezydentowi, On nie ma mieć własnych urzędników.
Ambasady zamienić na Domy Polskie, które promują polskie wyroby, zarabiają na swoje utrzymanie i organizują wczasy dla polskiej młodzieży. Sesje parlamentu – wiosenne, jesienne i nadzwyczajne, w pozostałe miesiące ma poseł pracować w zakładzie pracy, jak przed posłowaniem. Poseł w przerwach sesji prowadzi biuro osobiście, ma immunitet oraz prawo wezwania do biura wojewodę, lub sędziego, pod rygorem złożenia wniosku o jego odwołanie do Prezydenta Polski, który po złożeniu umotywowanych wniosków dymisjonuje urzędnika, może on się odwoływać już nie pracując, to wzmocni pozycję posła polskiego.
Rządzących tylu, aby koszty wynosiły 50% kosztów z PRL, naprawa państwa polega na tym, by zdjąć kaganiec. Urząd Skarbowy i ZUS połączyć w jeden organizm - Bank Polski, poprzez który przechodzą płatności podmiotów gospodarczych i pensje wypłacane za pracę w Polsce (bez ambasad), w nim potrąca się podatek i składkę emerytalną. Nie ma rozliczenia PIT dla osób fizycznych. Pensje poniżej 50% średniej krajowej, czyli do tysiąca dolarów zwolnione mają być z podatku i wypłacane netto, co przy obniżeniu ZUS do 300 zł, będzie dla firm neutralne. Firmy i osoby fizyczne nie płacące podatku w Polsce nie mogą prowadzić działalności i nabywać nieruchomości ponad potrzeby rodziny (1 mieszkanie). Banki, giełdy i firmy finansowe w tym zagraniczne opodatkować na ogólnych zasadach.
Firmom, którym nie zapłacono za wykonaną pracę, należy natychmiast wypłacić pieniądze, a jeżeli wina leży po stronie głównego wykonawcy, to państwo odbierze swoje pieniądze.

Ukrócenie korupcji w budownictwie. W Polsce jest podział na firmy do 20 pracowników i resztę, takie kryteria zostały przyjęte i należy być konsekwentnym a status firm umocnić.
Firmy do 20 pracowników winne być objęte ochroną PIP. Powodem jest nie płacenie za wykonane roboty podwykonawcom. Ponadto ilość pracowników objętych ochroną PIP zmalała 3 krotnie a w tym czasie inspektoraty się rozbudowały i służą nikomu. Instytucje zarabiają na połączeniach telefonicznych od szukających pomocy. Wrocław, ul Zielonego Dębu, jest centrala w PIP z nr stacjonarnym a do inspektora mającego telefon na biurku, podaje się nr komórki, na którą można telefonować tylko z numeru stacjonarnego.
Propozycja antykorupcyjna w budownictwie - inwestor organizuje przetarg i także wnosi wadium 10% wartości kosztorysowej, kwota wadium jest zablokowana w banku a zwrot po przetargu odbywa się poprzez odblokowanie tej kwoty. Wykonawca, który wygrał przetarg, otrzymuje wadium swoje i inwestora na rozpoczęcie robót. Przetargi tylko jawnie, można do nich przystąpić na godzinę przed przetargiem z potwierdzeniem blokady wadium. Uczestnicy licytują oferty między sobą, bez zbędnej ingerencji organizującego przetarg, licytujący ma okazać dokumenty i wskazać ewentualnych podwykonawców. Odrzucenie oferty wykonawcy następuje na wskutek zgłaszanych na przetargu zastrzeżeń przez oferentów, których startujący w przetargu nie wyjaśni. Organizator przetargu ogranicza się do utrzymania porządku zapisanego w protokole. Przetarg może być nagrywany przez strony przetargu i ma się rozstrzygnąć w ciągu jednego dnia, a na wniosek licytantów może być przedłużony o kolejny dzień. Gdy zarzuty nie potwierdzą się, wygrywający przetarg przystępuje do prac a wadium wnoszących sprzeciw przepada, co przyhamuje pieniaczy.
Tryb odwoławczy w Sądzie odbywa się w tempie jak w sprawie wyborów, ma zastosowanie do robót powyżej 1 miliona i bez limitu, gdy odwołujący się wykażą przestępstwo i łamanie zasad przetargu. Koszty materiałów nie obciążają wykonawcy, otrzymuje on pieniądze w ciągu 7 dni po odbiorze segmentu robót, w części mu przynależnej. Zamawiający ma obowiązek żądać umów z podwykonawcami z ich wyceną i jednocześnie przelewa środki dla wszystkich. Firmie podwykonawczej wówczas nie można nie płacić -  jest partnerem.

            Czy ludzie w wieku produkcyjnym mają płacić na emerytury dla nie płacących składek?. Jeżeli nie, to z czego mają otrzymać pieniądze, którzy nie wpłacali do systemu? Jeżeli tak, czy zatrudniony na umowę śmieciową ma płacić podatek, na wybrańców?.

Rodzinne na dziecko w wysokości 25% średniej krajowej pensji, obecnie prawie 1000 zł. Każde dziecko przynosi dla państwa zysk w kwocie ponad 500 zł miesięcznie na wskutek podatków od firm i osób produkujących artykuły dla dzieci, więc pozostaje dołożyć 500 zł
i nie będzie zabójstw z przyczyn ekonomicznych, te dołożone 500 zł, będą potrącane z pensji rodziców, po 250 zł a jeżeli rodzice nie pracują płacone jest z budżetu i tu kolejny bodziec, aby państwo zabezpieczało ludziom pracę. Drugie 500 zł, na które składają się rodzice nie idą na potrzeby bieżącej konsumpcji a są deponowane na koncie i tak jak środki do ZUS mają być oprocentowane pomiędzy pożyczką a lokatami obecnie to 10%, Przez 18 lat składek uzbiera się kwota, którą młody człowiek będzie mógł w 75% wykorzystać na edukację, założenie swojej firmy, budowę domu, czyli inwestycje, pozostałe 25% uzbieranej kwoty ma uzupełniać składkę do ZUS po 300 zł w przypadku braku pracy a także pokrywać koszty zdarzeń losowych, jak koszty pobytu w więzieniu,
co zredukuje liczbę osadzonych o 90% a zakłady karne zamieni się na produkcyjne. Państwo polskie będzie zwolnione z obowiązku finansowania rozwoju dorosłych obywateli a uczelnie będą wkładać więcej wysiłku, by młody człowiek zechciał studiować, bo to on  zdecyduje, czy wyda pieniądze na studia, czy na zdobycie zawodu, uprawnień, na firmę, kupno ziemi, domu i jego wyposażenia dla swojej rodziny. Każdy będzie składał na swoją emeryturę, po ukończeniu 18 lat. Gdy ktoś nie będzie pracować, składka na emeryturę będzie przekazywana ze zgromadzonych jego pieniędzy oprocentowane jak do ZUS. Jeżeli pieniądze z jakiś przyczyn nie będą wykorzystane przechodzą na spadkobierców.
Młodzież wyposażona w środki finansowe, będzie miała zapewniony start w dorosłe życie, z promocją inwestowania w siebie w Polsce i bez obowiązku finansowania innych.
To jest dodatkowy bodziec wspierania polskiej gospodarki. 80% młodych ludzi wybierze szkoły zawodowe i uzyska zawód w tym czasie, kiedy ma dofinansowanie do edukacji. Nie zamyka to drogi na studia, które z powodu opłat nie będą się dzielić na dzienne i inne.
Zasadę tą należy wprowadzić natychmiast, po wygranych wyborach, poprzez dekret.
Z w/w rozwiązań będą korzystać młodzi ludzie w przyszłości, obecnie ma działać państwo.

O sposobach i pomysłach na pobudzenie polskiej gospodarki, napiszę po opinii internautów i może otrzymam ich własne przemyślenia, aby napisać, być może książkę.

Zygmunt Jankowski Wrocław

880 952 306 i (71) 7923894

 Masz uwagi - wpisz się na Faceboku:

https://www.facebook.com/pages/Internetowy-Konwent-Narodu-Polskiego/380202122028015

http://konwent-narodowy-polski.blogspot.com/
 
  Do dzisiaj stronę odwiedziło już 26627 odwiedzającyDzięki !  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free